Vastutustundlikkus

KiiltoClean on juhtiv hügieeni- ja puhastuslahenduste pakkuja. Keskkonna- ja turvalisusaspektide arvessevõtmine on osa meie igapäevasest tegevusest. KiiltoClean teenindab kliente kõigist kõrget hügieeni- ja puhtuse taset nõudvates majandusvaldkondades.

KiiltoClean vastutustundliku partnerina

Üks KiiltoCleani tegevuse põhialuseid on tihe ja usalduslik koostöö klientidega. Aitame oma klientidel pidada puhtust tõhusalt, säästlikult ja ohutult. Loome omalt poolt eeldused selleks, et meie kliendid saaksid oma vastutustundlikkuse eesmärke täita.

Järgime oma praktilises tegevuses vastutustundlikkuse põhimõtteid

  • KiiltoClean pakub individuaalset puhastusvahendite valikut iga kliendi vajaduste järgi.
  • Kõik meie tooted on varustatud seadusega kehtestatud tooteteabega ning nende kohta on koostatud nii kasutusohutust puudutavad teabelehed kui ka kasutusjuhendid.
  • Õpetame ja nõustame oma kliente toodete õige ja turvalise kasutamise alal. Koolituse lähtekohana võime pakkuda kliendile objektipõhise kliendivajaduste kaardistamise.
  • Tehnonoolde- ja varuosateenused ning muu meie spetsialistide poolt pakutav abi on saadaval kõikjal üle riigi.
  • Meie tooted vastavad EL detergentide kohta kehtestatud määruse (648/2004/EÜ) nõuetele.
  • Ennetame oma tootearenduses ja tegevuses kavandatavaid seadusi ja määrusi.
  • KiiltoCleani tootmisprotsess on planeeritud viisil, mis võtab parimal võimalikul viisil arvesse keskkonnanõudeid, minimeerides saasteainete sattumise õhku ja vette.
  • Järgime kogu oma tegevuses jätkuva täiustamise põhimõtteid.
  • Edastame uusima teabe tarbijatele kiiresti ja tõhusalt, muu hulgas ka meie veebiteenuste kaudu.

Vastutus inimeste – töötajate, klientide ja kogukonna ees

Tooteohutus:

KiiltoCleani puhul puudutab tooteohutus toote kogu eluiga ning kõiki sellega seotud valikuid, muuhulgas:  toorme- ja pakendivalikud, tootmine, levitamine, kasutamine, kasutamiseks juhendamine ning jäätmete käitlemine.

Vastutus keskkonna ees:

KiiltoCleani toodete turvaline ja keskkonnasõbralik arendamine ja tootmine toimub peamiselt Soomes. KiiltoClean arvestab keskkonnaaspektidega kogu toote eluea vältel.

Sotsiaalne vastutus:

Sotsiaalne vastutus tähendab hoolitsust KiiltoCleani töötajate heaolu eest, usaldusväärset koostööd klientide ja tarnijatega ning vastutustundlikku tegevust suhetes kogukonna ja teiste seotud gruppidega.

Majanduslik vastutus:

Ettevõtte tegevuse majanduslik tasuvus võimaldab tegevust edasi arendada. KiiltoCleani taustal on pikk ja tugev perefirma ajalugu, mis võimaldab meil arendada pikaajalist, usalduslikku ja jätkuvat koostööd meie tarbijatega.