Juhtimispõhimõtted (töötervishoiu-, keskkonna- ja kvaliteedipoliitika)

 

KiiltoClean OÜ teenindab kliente kõigis kõrget hügieeni- ja puhtuse taset nõudvates

tegevusvaldkondades.

Iga KiiltoClean OÜ töötaja kohustus on:

  • üldise teenindustaseme säilitamine ja täiustamine
  • juhtimissüsteemi järgimine ja arendamine.

 

Tooteohutus:

KiiltoClean OÜ kohustub tagama tooteohutuse levitamisel, kasutamisel ning jäätmete

käitlemisel. Juhendame kliente meie poolt müüdavaid tooteid ohutult kasutama.

 

Vastutus keskkonna ees:

KiiltoClean OÜ toodete logistika ja ladustamine toimub turvaliselt ja keskkonnasäästlikult.

 

Sotsiaalne vastutus:

Sotsiaalne vastutus tähendab hoolitsust KiiltoClean OÜ töötajate heaolu ja tööohutuse eest,

usaldusväärset koostööd klientide ja tarnijatega ning vastutustundlikku tegevust suhetes

kogukonna ja teiste seotud gruppidega.

 

Majanduslik vastutus:

Ettevõtte tegevuse majanduslik tasuvus võimaldab tagada jätkusuutliku arengu ning

pikaajalise, usaldusliku ja jätkuva koostöö klientidega.

 

Ühiskondlik vastutus:

Järgime kehtivate õigusaktide ja väliste dokumentide nõudeid, mis seonduvad meie toodete,

keskkonnaaspektide ja tööriskidega.